Hållbarhet

Hållbara verktyg, hållbar arbetsmiljö och att arbeta hållbart ur ett miljöperspektiv

På Lidhs Tooling jobbar vi ständigt med att utvecklas och öka hållbarheten. Vårt mål är att producera hållbara verktyg, ha en hållbar arbetsmiljö och arbeta hållbart ur ett miljöperspektiv. För att göra det behöver vi kontinuerligt se över vår verksamhet och identifiera delar som kan utvecklas. Som riktlinjer arbetar vi med vår verksamhetspolicy, personalens förbättringsförslag samt lagar som styr och kan komma att styra i framtiden. Allt kopplat till FN:s globala mål samt ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Hållbar och kostnadseffektiv tillverkningsprocess.

Strävan efter att vara ledande som verktygstillverkare i en föränderlig värld sätter stora krav på flexibilitet och kreativitet. På Lidhs satsar vi alltid på nya innovativa lösningar som hjälper oss skapa en hållbar och kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Det är positivt både för dig som kund och för miljön.

 

Minska energiförbrukningen

Vi har redan tagit många hållbara initiativ i och för vår verksamhet. Vårt främsta är simuleringen av våra verktyg, som ständigt utvecklas och förbättras. Vi jobbar för att minska energiförbrukningen och har bland annat satt in LED-belysning i vår verkstad. I verkstaden finns även en väl utbyggd avfallshantering där vi sorterar stålskrot, stålspån, wellpapp och mjukplast med mer.

 

Forskningsprojekt

Framåt kommer vi satsa på att vara delaktiga i forskningsprojekt om bränsleceller samt materialutnyttjande. Vi satsar också på att hålla fler trivselaktiviteter för vår personal för att bli ännu bättre. Inte bara ur miljösynpunkt, utan även för kvalitet och arbetsmiljö.

 

Hållbarhet i fokus

Vi simulerar, konstruerar och tillverkar formande verktyg och produktionslösningar till den producerande verkstadsindustrin, som är grunden i vårt näringsliv. Utan verktyg hade varken fordonsindustrin, möbelindustrin eller vitvaruindustrin kunnat tillverka sina produkter. Därför vet vi att verktygstillverkning är en framtidsbransch, och på Lidhs står vi rustade. Vi tänker möta framtiden med hållbarhet i fokus och bidra till en hållbar svensk industri.

Lidhs Tooling arbetar mot de globala målen

Med utgångspunkt i Lidhs Toolings väsentliga hållbarhetsfrågor har en analys genomförts i relation till FN:s 17 globala mål och 169 delmål. Sex av de 17 övergripande målen har identifierats som särskilt relevanta att arbeta mot.

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Lidhs Tooling ska vara en arbetsplats där vi har kul på jobbet. Vi följer flera nyckeltal som rör våra medarbetare. På så vis kan vi även vidta åtgärder för att främja god hälsa och välbefinnande för våra medarbetare.

Nyckeltal

Personalomsättning                         5 %                          2,41 %

Sjukfrånvaro                                       1,2 %                      1,17 %

Andel män (sjukfrånvaro)              2,2 %                      1,06 %

Andel kvinnor (sjukfrånvaro)       0,8 %                      2,04 %

MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET

Lidhs Tooling ska vara en jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering. Vi följer ett antal nyckeltal som berör våra medarbetare. Därigenom kan vi även vidta åtgärder för att öka jämställdheten.

Fördelning av medarbetare

2022                       2021

Män                        35                            36

Kvinnor                                4                               5

Under 30 år                       6                               10

30–50 år                             16                            14

Över 50 år                          17                            17

Tjänstemän

–        Män                                      15                            15

–        Kvinnor                                2                               3

–        Under 30 år                       1                               2

–        30–50 år                             4                               5

–        Över 50 år                          10                            11

Kollektivanslutna

–        Män                                      20                            21

–        Kvinnor                                2                               2

–        Under 30 år                       7                               6

–        30–50 år                             9                               10

–        Över 50 år                          4                               7

Ledningsgrupp

–        Män                                      5                               5

–        Kvinnor                                1                               1

–        Under 30 år                       0                               0

–        30–50 år                             2                               2

–        Över 50 år                          4                               4

Styrelse

–        Män                                      4                               4

–        Kvinnor                                1                               1

–        Under 30 år                       0                               0

–        30–50 år                             1                               1

–        Över 50 år                          4                               4

Iso-certifieringar

På Lidhs Tooling har vi tre ISO-certifieringar. Dessa ISO-certifieringar är inom områdena kvalitet

Miljö

Miljöcertifiering enligt ISO 14001Som en del av vårt hållbarhetsarbete valde vi tidigt att digitalisera vår verktygstillverkning, och vi har under flera år arbetat med simulering På Lidhs Tooling är miljö och hållbarhet en central del. Vi jobbar kontinuerligt med att öka hållbarheten av vår verksamhet och vill genom det bidra till en mer hållbar svensk…

Kvalitet

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001Med effektivare resursanvändning skapar vi mer hållbarhet i produktionsprocessen och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri. Verktygsbranschen är definitivt en framtidsbransch och på Lidhs Tooling är vi väl rustade. Med fokus på hög kvalitet har vi tillverkat verktyg i över 50 år i Dalstorp, en ort i Tranemo kommun. Redan år 1999…

Personal

Personal – Den viktigaste resursenPå Lidhs vill vi vara en förebild för svensk industri inom arbetsmiljö. Vår personal är vår absolut viktigaste resurs, därför jobbar vi för en hållbar och trivsam arbetsmiljö som får vår personal att stanna. För oss är det viktigt att alla medarbetare på Lidhs Tooling känner trygghet gällande mänskliga rättigheter, arbetsmiljö…