Lidhs uppförandekod

Lidhs Toolings uppförandekod är framtagen för att säkerställa att verksamheten som verktygstillverkare bedrivs på ett etiskt sätt med stor fokus på hållbarhet inom arbetsmiljö. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare på Lidhs Tooling.

Lidhs Tooling ska som en miniminivå rätta sig efter alla relevanta lagar och regler inom svensk industri samt inom andra länder vi är verksamma i. Alla personer som är anställda på Lidhs ska vara medvetna om, och uppföra sig enligt denna uppförandekod. Samt enligt alla tillkommande policys, direktiv och riktlinjer. Lidhs Tooling förväntar sig att leverantörer och affärspartners ska styras av samma eller liknande principer som i denna uppförandekod.

 

Humanitär policy

Personalen på Lidhs Tooling är vår mest värdefulla resurs. Lidhs Tooling ansvarar för att tillhandahålla en god arbetsmiljö med bra och rättvisa arbetsvillkor. Lidhs önskar verka som en god förebild inom verkstadsindustrin och ständigt arbeta med utveckling av arbetsmiljön.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Lidhs Tooling ska respektera och arbeta enligt internationellt proklamerade mänskliga rättigheter samt säkerställa att företaget inte bryter mot någon av dessa principer.

Lidhs Tooling ska respektera och följa lagar, avtal och regler som gäller anställning, arbetsvillkor och ersättningar, som till exempel sociala försäkringar, lön och övertidsersättning, arbetstider och rätt till vila.

 

Icke‐diskriminering och lika möjligheter

Lidhs Tooling respekterar och värdesätter en mångfald i bakgrund, erfarenhet och idéer. Lidhs Tooling vill att alla anställda ska ha samma möjligheter baserade på kompetens, erfarenhet och prestationer utan hänsyn till kön, ras, etnisk bakgrund, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackligt medlemskap eller annan egenskap eller status som skyddas av tillämplig lag. Alla anställda på Lidhs ska behandla varandra med respekt, värdighet och allmän hövlighet.

 

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet i verksamheten

Lidhs Tooling ska skapa och upprätthålla en säker och god arbetsmiljö som motsvarar eller överträffar gällande normer och lagar. Säkerhet ska alltid vara den viktigaste faktorn i alla beslut.

 

Droger, alkohol och tobak

Lidhs Tooling accepterar inte någon form av missbruk, nyttjande eller innehav av olagliga droger. Det är förbjudet att på arbetsplatsen uppträda påverkad av alkohol eller olagliga droger. Alkohol i samband med personalfester, affärsresor eller representation ska nyttjas återhållsamt.

 

Anti‐korruptionspolicy

Lidhs Tooling är emot alla former av mutor eller korruption. Det är vår policy att följa tillämpliga lagar, regler och normer som styr mutor och korruption i alla länder vi är verksamma. Vi förväntar oss att alla anställda fattar beslut för Lidhs Toolings bästa utan personliga intressen. Våra anställda ska inte under några förutsättningar godkänna, betala eller ta emot mutor, ge eller ta emot något av värde för att uppnå eller upprätthålla affärer eller på annat sätt vinna en otillbörlig fördel.

 

Intressekonfliktpolicy

Anställda på Lidhs Tooling ska undvika att hamna i situationer där personliga relationer och intressen står i konflikt eller kan komma att stå i konflikt med företagets bästa.

 

Ansvar

Det är vårt gemensamma ansvar att genomgående och konsekvent följa uppförandekoden och att hjälpa andra både internt och externt att göra detsamma.