Sveriges ledande verktygstillverkare för plåtformning

Verktygsbranschen är definitivt en framtidsbransch och här på Lidhs står vi väl rustade. Vi har stor kompetens inom företaget, vi finns nära våra kunder och kan erbjuda snabba leveranser. Vi satsar hela tiden på tekniska innovativa lösningar som hjälper oss att vara ett kostnadseffektivt alternativ för våra kunder. Vi på Lidhs tillverkar verktyg till det som utgör basen i vårt näringsliv, den producerande verkstadsindustrin. Vi tillverkar verktyg för bl.a. fordons-, elektronik-, vitvaru- och möbelindustrin. Med en bred kundbas i Sverige och utlandet, där en stor del av omsättningen går på export. Tillverkning av moderna verktyg måste ske så att verktyget får en optimal roll i kundens produktion så vi har specialiserat oss på den grundläggande fasen i ett projekt, dvs. simulering av den plåtformade processen och därefter utformning av en konkurrenskraftig teknisk verktygslösning. Vi är specialiserade på verktygstillverkning. Verktyg för plåttjocklek från 0,10 mm och uppåt, legobearbetning i trådgnist-, CNC- och mätmaskiner.

Vi har lärt oss att långsiktiga och hållbara samarbeten skapas av människor. Tack vare våra uppdragsgivares erfarenhet och krav har det under åren gjort oss till Sveriges ledande verktygsföretag. Med vår unika produktionsprocess agerar vi ansvarsfullt och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri. Vår produktionsprocess sparar både tid, stål och miljö – det är bra, både för er som är våra kunder och för miljön som vi alla delar.

Lidhs är ett verktygsföretag som ursprungligen startades 1969. Vi certifierade vårt kvalitetssystem, ISO 9001, redan 1999. År 2000 certifierade vi oss för ISO14001 och OHSAS18001. Vår erfarenhet är din trygghet till en driftssäker produktion. Personalen på Lidhs är företagets viktigaste resurs. Idag är vi 35 anställda och många av våra medarbetare har jobbat här länge. Här råder en god arbetsmiljö och år 2019 uppgraderar vi oss till nya standarden, ISO45001 och vi är det enda verktygsföretaget i Sverige som är arbetsmiljöcertifierat.

Referenser

Kundernas krav är Lidhs krav

Verksamhetspolicy

Lidhs Tooling AB ska vara norra Europas ledande verktygstillverkare. Med situationsanpassad teknik ska Lidhs tillverka och leverera verktyg, prototyper och designtjänster till den nordeuropeiska plåtformande verkstadsindustrin och produktägare.

Lidhs leveranser ska uppfylla kundens krav och förväntningar genom:
– Ökad konkurrenskraft
– Att vara optimerade för kundens process
– Att ha gynnsammast livscykelkostnader
– Att skapa en effektiv produktion
– Att hålla utlovad leveranstid
Samtidigt som verksamheten inte får förorsaka olyckor eller skador på människor eller den yttre miljön.

I vår strävan att förverkliga vår verksamhetspolicy ska följande vara en del av varje medarbetares arbetsfilosofi:
– Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöförbättringar
– Ett öppet ledarskap som står för ärlighet, integritet och rättvisa på alla nivåer inom företaget
– Gällande lagstiftning och myndighetskrav är våra minimikrav
– Arbeta förebyggande med att förhindra skador på människor och miljö
– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter skall beaktas vid förändring av produktionen, utveckling av nya metoder och nyinvesteringar
– Bedriva ett aktivt brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka
– Engagemang och ansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom diskussioner, information, utbildningar och ett kreativt deltagande hos personalen
– En öppen och konstruktiv kommunikation med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter
– Effektivisera energianvändningen och våra transporter. Öka vår återvinning och återanvändning och därigenom uppnå ett kretsloppstänkande och avfallsminskning
– Verka för att bibehålla den höga frisknärvaron

Kvalitet

Redan år 1999 certifierade vi på Lidhs vårt kvalitetssystem ISO 9001. Kvalitetscertifieringen ISO 9001 är en övergripande ledningsystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag. Verktygsbranschen är definitivt en framtidsbransch och här på Lidhs står vi väl rustade. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla vår verksamhet för att möta nya tekniska innovationer. För kvalitetsarbetet har simulering av den plåtformade processen och därefter utformning av en konkurrenskraftig teknisk verktygslösning varit det stora lyftet. VISA CERTIFIKAT.

Miljö

Vi på Lidhs Tooling satsade tidigt på digitalisering. Den är sedan länge integrerad i vår verksamhet. I flera år har vi simulerat verktygen i datorn innan vi drar igång tillverkningsprocessen i fabriken. Det ger oss en betydligt mer effektiv tillverkning, eftersom alla eventuella justeringar redan är gjorda. Vi får full kontroll genom hela tillverkningen och sparar bade tid, stål och miljö – det är bra, bade för våra kunder och för miljön som vi alla delar. Sedan 2010 har vi varit certifierade för ISO 14001. VISA CERTIFIKAT.

Den viktigaste resursen

Personalen är företagets viktigaste resurs, och de behöver trivas för att stanna kvar. Idag jobbar 35 personer på Lidhs och många av medarbetarna har varit anställda på Lidhs länge. För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga när det kommer till mänskliga rättigheter, en sund arbetsmiljö och en god affärsetik. Med vår unika produktionsprocess agerar vi ansvarsfullt och bidrar till en hållbar svensk verkstadsindustri. Vi har en intern upp-förandekod, där vi säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt både lokalt och globalt. Vi jobbar också med våra leverantörer för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Sedan 2010 har vi varit certifierade för OHSAS18001. VISA CERTIFIKAT.

Lidhs Toolings ansvar att se till att vi tillhandahåller en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

Lidhs Magasin

Lidhs Magasin #1 2019

Omslag Lidhs Magasin #1 2019

Lidhs Magasin #1 2018

Omslag Lidhs Magasin #1 2018

GDPR – SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet, som gäller från den 25:e maj 2018. Syftet med den nya lagen är att framför allt att stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU. Vi på Lidhs värnar om våra kunder, vilket innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi har därför sett över våra rutiner och anpassat dem till den nya lagen och vi hanterar endast personuppgifter, som är nödvändiga för att möjliggöra affärsrelaterade kontakter mellan dig och Lidhs. Vill du veta vilka uppgifter vi har sparat om just dig, eller vill att vi raderar personuppgifter, så är du välkommen att kontakta oss!

Bankuppgifter

Företagsnamn: Lidhs Tooling AB
Organisationsnummer: 559158-3629
VAT: SE559158362901
Bankgiro: 513-1917
IBAN: SE0850000000051051016606 (SEK)
IBAN: SE3550000000051238288200 (EUR)
SWIFT: ESSESESS
SEB, 106 40 Stockholm

Faktura- och leveransadress: Verkstadsvägen 4, 514 63 Dalstorp, Sverige

Var vänlig och observera att vi istället för pappersfakturor gärna ser att Ni istället skickar pdf-fakturor
till följande e-postadress: invoice@lidhs.se

Leveransvillkor

Nedan leveransbestämmelser tillämpas på Lidhs Tooling.

Leveransbestämmelser NL 01

Leveransbestämmelser specialverktyg NL 01 (läs mer)